Przeglądaj poprzez

  Baza wiedzy

Treść stosunku prawnego

Podstawowym obowiązkiem finansującego – realizowanym w zakresie jego przedsiębiorstwa – jest nabycie rzeczy od oznaczonego zbywcy i oddanie jej korzystającemu do używania (ewentualnie również do pobierania pożytków) przez czas oznaczony. Podstawę tego nabycia stanowi umowa leasingu. W umowie tej zarówno osoba zbywcy, jak i warunki

Przedmiot umowy leasingu operacyjnego

Przedmiotem umowy leasingu (świadczenia finansującego) mogą być tylko rzeczy, zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości (lege non distinguente). Z istoty umowy leasingu wynika, że oznaczenie rzeczy (ruchomej) powinno być zindywidualizowane. Jako przedmiot leasingu wchodzi w rachubę rzecz złożona (np. maszyny i urządzenia stanowiące ciąg technologiczny),

Strony umowy leasingu operacyjnego

Stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. Finansujący został ustawowo zdefiniowany; jest nim podmiot profesjonalny, przedsiębiorca podejmujący się czynności leasingowych „w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa”. Nie ma przy tym wymagania, aby działalność leasingowa była przez niego prowadzona na zasadzie wyłączności, nie może natomiast być prowadzona

Charakter prawny umowy leasingu

Obecnie cywilnoprawny charakter leasingu jest skrystalizowany w takim stopniu, że nie powinien, jak się wydaje, nasuwać wątpliwości, chodzi bowiem o umowę nazwaną umożliwiającą korzystanie z cudzej rzeczy w określony sposób. Korzystanie to może polegać bądź to na samym używaniu rzeczy (korzystaniu z jej substancji), bądź

Funkcje ekonomiczne umów leasingu

Na tle analizowanych umów leasingu można z dość dużą pewnością wskazać dwa podstawowe cele ekonomiczne, których realizacji służyć ma w praktyce ich zawarcie. Warto zaznaczyć, że nie są one w pełni rozłączne, lecz opisują raczej funkcję „przeważającą” na tle danej umowy. Po pierwsze, konstrukcja leasingu stanowić może formę nabycia

Podstawowe rodzaje leasingu: leasing finansowy (podatkowy) i leasing operacyjny (bieżący).

Leasing finansowy, zwany także podatkowym charakteryzuje się swoistą trójstronną więzią, w której występują: finansujący, korzystający oraz dostawca (producent, dealer, inna osoba). Istota tego stosunku polega na tym, że zawierane są dwie, ściśle ze sobą powiązane umowy – umowa leasingu i umowa nabycia przedmiotu leasingu. Na podstawie ustaleń dokonanych

Leasing – co to jest, rodzaje i jego opłacalność

Od kilku lat wśród przedsiębiorców (i nie tylko) bardzo popularnym hasłem stał się leasing. Cieszy się on dużym zainteresowaniem. Jednak nie wszyscy wiedzą o co w tym chodzi. Postaramy się to wyjaśnić, a w poniższym artykule odpowiemy sobie na następujące pytania: Co to jest leasing