Przeglądaj poprzez

  Baza wiedzy

Rodzaje leasingu wg ustawy o rachunkowości

Autor P. Trybała, w oparciu o przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości, dokonuje również podziału leasingu na:  leasing finansowy i leasing operacyjny, jednakże bez dalszej klasyfikacji. Ustawa z dnia 29 września 1994  o rachunkowości wymienia dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Kryterium rozróżnienia stron ma

Ustanie umowy leasingu konsumenckiego

Jeżeli umowa może zostać zakwalifikowana jako leasing konsumencki, ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje szereg postanowień chroniących konsumenta. Postanowienia te dotyczą także odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.k.k. konsument może, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10

Forma umowy leasingu konsumenckiego

Przepis art. 709² k.c. zastrzega dla umowy leasingu formę pisemną, której niedochowanie pociąga za sobą skutek nieważności. Jednocześnie – jeżeli umowa leasingu spełnia przesłanki dla uznania jej za umowę leasingu konsumenckiego – uwzględnienia wymagają postanowienia art. 4 ust. 1 u.k.k., który również przewiduje formę pisemną,

Podłoże ekonomiczne leasingu

Do przesłanek ekonomicznych w zakresie podejmowania decyzji o wyborze leasingu można zaliczyć  ⎯ korzyści podatkowe, bowiem w leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu.  W przypadku finansowania przez leasing kapitałowy klient sam amortyzuje przedmiot leasingu w czasie trwania umowy leasingowej. Korzyści bilansowe

Przedmiot i strony umowy leasingu konsumenckiego

Z art. 3 ust. 2 pkt 3  ustawy o kredycie konsumenckim wynika, że umowa leasingu tylko wówczas będzie mogła być traktowana jako leasing konsumencki, jeżeli dotyczy rzeczy ruchomych. Z przepisów Kodeksu cywilnego o umowie leasingu wynika, że stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. Zgodnie

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki, skierowany jest do osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Przede wszystkim leasing konsumencki jest łatwiejszy do uzyskania, gdyż firmy leasingowe nie mają obowiązku badania zdolności kredytowej klienta, liberalnie oceniają możliwości kredytowe, a procedury są bardzo uproszczone. W określonych sytuacjach umowa leasingu może zostać zakwalifikowana

Odpowiedzialność za wady

Za odesłaniem do odpowiedniego stosowania niektórych przepisów o najmie przemawiało znaczne podobieństwo między umową leasingu a umową najmu. Z tego względu przepisy o leasingu zawierają tylko regulację specyficzną dla tej instytucji, zasady techniki legislacyjnej bowiem uzasadniały zrezygnowanie z przepisów pokrywających się treściowo z przepisami mającymi

Wady rzeczy objętej leasingiem

W art. 709 (ze znaczkiem 8) jest mowa ogólnie o wadach, bez ich rozróżniania. Oznacza to, że należy brać pod uwagę zarówno wady fizyczne, jak i wady prawne. Lakoniczność wypowiedzi ustawodawcy co do pojęcia wad fizycznych i prawnych uznać trzeba za uzasadnioną, skoro chodzi tu

Wady rzeczy leasingowanej

Konsekwencją swoistego kredytowego charakteru świadczenia finansującego oraz celu gospodarczego umowy leasingu jest nałożenie na korzystającego ryzyka wadliwości rzeczy, z wyjątkiem wad, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Tym samym ustawodawca usankcjonował zwyczaje oraz ukształtowaną w obrocie praktykę. Przewidzianego w art. 709(ze znaczkiem 8) § 1 Kodeksu

Umowy powiązane z leasingiem

Umowa leasingu niemal nigdy nie występuje w praktyce samodzielnie. Zawsze stanowi ona element szerszej grupy umów, w wielu wypadkach warunkujących treść stosunku leasingu lub kształt związanych z nim interesów ekonomicznych. Zjawisko grupowania tych umów może mieć charakter naturalny, wynikający z istoty stosunku leasingu, co dotyczy przede wszystkim funkcjonalnego i prawnego