Jeżeli umowa może zostać zakwalifikowana jako leasing konsumencki, ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje szereg postanowień chroniących konsumenta. Postanowienia te dotyczą także odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.k.k. konsument może, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawierała informacji o uprawnieniu do odstąpienia od umowy, konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przed upływem terminu do odstąpienia od umowy konsument nie jest zobowiązany do spłaty kredytu ani zapłaty oprocentowania. W razie odstąpienia od umowy kredytodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić poniesione przez konsumenta na rzecz kredytodawcy koszty udzielanego kredytu, z wyjątkiem opłaty przygotowawczej oraz pobranych przez kredytodawcę opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia (art. 11 ust. 6 u.k.k.). Odstąpienie jest składane według specjalnego wzoru, który kredytodawca jest obowiązany wręczyć konsumentowi przy zawarciu umowy (art. 11 ust. 2 u.k.k.). Na podstawie art. 11 ust. 6 prawo odstapienia nie dotyczy umów mających za przedmiot rzeczy lub prawa, których cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym lub giełdowym, a więc nabyte w celach spekulacyjnych. Jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy kredytodawca spełnił swoje świadczenie, odstąpienie od umowy staje się skuteczne, jeżeli świadczenie zostanie zwrócone kredytodawcy łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (art. 11 ust. 3 u.k.k.). W przypadku leasingu oznacza to, że korzystający – kredytobiorca musi zwrócić przedmiot leasingu finansującemu – kredytodawcy.08

Vide: Umowa leasingu konsumenckiego„. [in:] A.Kidyba (ed.) Umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.