Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie klauzule umowne zastrzegające na wypadek: a) złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, b) zatwierdzenia układu, c) złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, d) otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, e) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, f) ogłoszenia upadłości. Postanowienia umowy zastrzegające zmianę lub rozwiązania stosunku prawnego, którego stroną jest dłużnik, będą nieważne. Powyższa nowość jest o tyle istotna, że o ile dotychczas nieważne były klauzule umowne zastrzegające zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest dłużnik, w przypadku ogłoszenia upadłości, o tyle brak było podobnego ograniczenia odnośnie zastrzegania zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, którego stroną jest dłużnik, w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Powszechna była w związku z tym praktyka wprowadzania do umów klauzul przewidujących rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku upadłości układowej, której istotą jest dalsze funkcjonowanie upadłego przy jednoczesnej restrukturyzacji jego zobowiązań, co do zasady umowa leasingu obowiązuje pomimo ogłoszenia upadłości. Co więcej, zgodnie z nowymi regulacjami, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r., sam fakt zawarcia układu z wierzycielami nie będzie mógł prowadzić do zmiany treści i warunków umowy leasingowej bez zgody finansującego. Nie będzie zatem możliwa sytuacja, w której warunki umowy są zmieniane decyzją większości wierzycieli, wbrew woli stron umowy leasingowej. Rozwiązanie takie zapewnia bez wątpienia bardziej korzystną pozycję finansującego, zmniejszając jego ryzyko związane z upadłością układową leasingobiorcy. Z drugiej strony wypowiedzenie umowy leasingowej będzie wymagało uzyskania zgody rady wierzycieli – co jest korzystne dla leasingobiorcy, bowiem stabilizuje jego dostęp do narzędzi pracy, będących przedmiotem leasingu – co z pewnością ma ogromne znaczenie przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Bibliografia: Maciej Łysakowski, Przemysław Wierzbicki, Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.