Rynek leasingowy liczbach

Rynek leasingowy jest szczególnie wrażliwy na zmiany w koniunkturze gospodarczej oraz zmiany w otoczeniu regulacyjnym. W latach 2003-2007 branża leasingowa była najdynamiczniej rozwijającym się segmentem rynku finansowego, czemu sprzyjał popyt inwestycyjny ze strony podmiotów gospodarczych. Rozwój leasingu był stymulowany przede wszystkim przez dynamicznie rosnący popyt na samochody osobowe i ciężarowe oraz maszyny i urządzenia, w […]

Ogóle warunki zawierania umów najmu samochodu

Samochód ma prawo wynająć każda pełnoletnia osoba, która ma ważne prawo jazdy, ale można też wynająć samochód z kierowcą. Dokumentem, który jest potrzebny do zawarcia umowy jest dokument tożsamości ze zdjęciem. Niektóre wzorce umowne posiadają ograniczenia, np. najem auta od 21 roku życia lub też określony czas posiadania prawa jazdy. Pojazdy wynajmowane są zazwyczaj z […]

Regulacje prawne dotyczące wynajmu samochodów osobowych

Najem samochodu osobowego dla konsumentów nie jest ani w Polsce, ani na terenie UE prawnie uregulowany. Umowa taka  podlega rygorom prawa cywilnego, jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą.  Stronami takiej umowy są  „najemca” i „wynajmujący”, analogicznie jak w przypadku zwykłej umowy najmu. W przypadku gdy najemcą jest konsument tj. osoba fizyczna, która zawiera umowę dla celów […]

Rodzaje leasingu wg ustawy o rachunkowości

Autor P. Trybała, w oparciu o przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości, dokonuje również podziału leasingu na:  leasing finansowy i leasing operacyjny, jednakże bez dalszej klasyfikacji. Ustawa z dnia 29 września 1994  o rachunkowości wymienia dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Kryterium rozróżnienia stron ma znaczenie podatkowe, tj. w kwestii dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli wedle […]

Pojęcie i charakterystyka leasingu tendencyjnego

W leasingu tenencyjnym leasingobiorca należy do grupy kapitałowej, w której uczestniczy dostawca. W praktyce w tej formie leasingu występują: właściwa, podstawowa umowa leasingowa oraz umowa tenencji. Trzecią umową jest umowa użytkowania. W  umowie tenencyjnej występują trzy podmioty: właściciel, przedsiębiorstwo leasingowe oraz użytkownik. Przedmiotem umowy tenencyjnej są zwykle nieruchomości. W transakcji tenencyjnej oddaje się do użytkowania […]

Ustanie umowy leasingu konsumenckiego

Jeżeli umowa może zostać zakwalifikowana jako leasing konsumencki, ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje szereg postanowień chroniących konsumenta. Postanowienia te dotyczą także odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.k.k. konsument może, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki […]

Forma umowy leasingu konsumenckiego

Przepis art. 709² k.c. zastrzega dla umowy leasingu formę pisemną, której niedochowanie pociąga za sobą skutek nieważności. Jednocześnie – jeżeli umowa leasingu spełnia przesłanki dla uznania jej za umowę leasingu konsumenckiego – uwzględnienia wymagają postanowienia art. 4 ust. 1 u.k.k., który również przewiduje formę pisemną, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę. Art. 709² […]

Podłoże ekonomiczne leasingu

Do przesłanek ekonomicznych w zakresie podejmowania decyzji o wyborze leasingu można zaliczyć  ⎯ korzyści podatkowe, bowiem w leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu.  W przypadku finansowania przez leasing kapitałowy klient sam amortyzuje przedmiot leasingu w czasie trwania umowy leasingowej. Korzyści bilansowe w leasingu operacyjnym polegają na tym,  nie jest wliczany do […]

Przedmiot i strony umowy leasingu konsumenckiego

Z art. 3 ust. 2 pkt 3  ustawy o kredycie konsumenckim wynika, że umowa leasingu tylko wówczas będzie mogła być traktowana jako leasing konsumencki, jeżeli dotyczy rzeczy ruchomych. Z przepisów Kodeksu cywilnego o umowie leasingu wynika, że stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. Zgodnie natomiast z ustawą o kredycie konsumenckim obowiązywanie postanowień u.k.k. jest […]

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki, skierowany jest do osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Przede wszystkim leasing konsumencki jest łatwiejszy do uzyskania, gdyż firmy leasingowe nie mają obowiązku badania zdolności kredytowej klienta, liberalnie oceniają możliwości kredytowe, a procedury są bardzo uproszczone. W określonych sytuacjach umowa leasingu może zostać zakwalifikowana jako podlegająca rygorom ustawy z 20 lipca 2001 r. o […]