Jaki jest najlepszy leasing?

najlepszy leasing

Szukając na rynku firmy oferującej najlepszy leasing, należy wziąć pod uwagę aktualne rankingi oraz dokładnie sprawdzić warunki umowy. Dodatkowo należy sobie uświadomić oczekiwania, bo od tego ostatecznie zależy, która oferta będzie najlepiej trafiać w potrzeby leasingobiorcy. Najlepszy leasing – określenie warunków Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaki jest najlepszy leasing dla firm, bo zależy to od […]

Leasing w EURO – czy to się opłaca?

Leasing w EURO jest opłacalny dla przedsiębiorcy w niektórych przypadkach, zazwyczaj, jeśli całość lub większość przychodu firmy jest pozyskiwana w tej walucie. W innej sytuacji może wiązać się z ryzykiem niekorzystnego przewalutowania, więc jest to opcja którą się obecnie odradza firmom, operującym wyłącznie złotówkami Leasing w EURO – dla kogo  jest dostępny? Opcja rozliczania leasingu […]

Leasing od pierwszego dnia prowadzenia firmy

leasing dla start upa

Wielu nowych przedsiębiorców boryka się ze zdobyciem środków trwałych potrzebnych na start biznesu. Możliwy jest ich leasing od pierwszego dnia prowadzenia firmy, ale po spełnieniu wymaganych warunków. Możliwość leasingu dla nowo powstałej firmy Pomimo braku historii finansowej jest możliwość finansowania środków trwałych dla nowego podmiotu gospodarczej, bo firma leasingowa sama ustala swoje zasady. W myśl […]

Umowa leasingu w przypadku upadłości leasingodawcy

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie klauzule umowne zastrzegające na wypadek: a) złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, b) zatwierdzenia układu, c) złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, d) otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, e) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, f) ogłoszenia upadłości. Postanowienia umowy zastrzegające zmianę lub rozwiązania stosunku prawnego, którego stroną jest dłużnik, będą […]

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy leasingu

W praktyce  przedawnienia roszczeń leasingodawców w stosunku do korzystających –  przeważającej większości spraw to termin przedawnienia trzy lata, dotyczy przedawnienia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 in fine k.c.). Przyjmuj się także, że przedawnienie roszczeń z umów leasingu jest roszczeniem okresowym. Pogląd ten jest oczywiście błędny, o okresowości roszczenia, zgodnie z powszechnie podzielanym […]

Leasing w ustawach o podatku dochodowym

Zgodnie z treścią art. 17a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym” oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków […]

Leasing pracowniczy. Charakterystyka.

Ta forma leasingu polega on na wykorzystywaniu w przedsiębiorstwie pracowników zatrudnionych przez firmę zewnętrzną. Forma ta charakteryzuje się występowaniem trzech stron w stosunku zatrudnienia. W myśl ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 9 pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej (APT) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i następnie kierowany do […]

Umowy leasingu w ujęciu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 Leasing

Umowy leasingu w ujęciu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 Leasing, najem, dzierżawa oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 Leasing KSR nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa” określa zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych leasingu, a także prezentuje skutki umów leasingowych w sprawozdaniu finansowym. Uregulowania standardu są zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994 […]

Charakterystyka umów leasingowych w ustawie o rachunkowości

Umowa leasingu została przedstawiona w ustawie o rachunkowości, która stanowi podstawę w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jedynie zagadnienia nieuregulowane w tym akcie prawnym mogą być rozstrzygane na podstawie krajowych standardów o rachunkowości, a w przypadku braku standardu krajowego, stosuje się Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Dla niektórych przedsiębiorstw, zasady przedstawione w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) mają […]

Podatek od towarów i usług w leasingu operacyjnym i finansowym.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  weszła w życie z dniem 1 maja 2004 i reguluje zasady kwalifikacji umów leasingu w podatku od towarów i usług. W przypadku umowy leasingu podatnikiem podatku VAT jest zarówno finansujący jak i korzystający. Czynnościami podlegającymi opodatkowaniem podatkiem VAT są przede wszystkim: sprzedaż […]