Najem samochodu osobowego dla konsumentów nie jest ani w Polsce, ani na terenie UE prawnie uregulowany. Umowa taka  podlega rygorom prawa cywilnego, jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą.  Stronami takiej umowy są  „najemca” i „wynajmujący”, analogicznie jak w przypadku zwykłej umowy najmu. W przypadku gdy najemcą jest konsument tj. osoba fizyczna, która zawiera umowę dla celów nie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dodatkowo konsumenta  chronią przepisy niedozwolonych postanowień umownych, zdefiniowanych w art. 385¹§1 k.c., których przykładowy katalog statuje  art. 385 ³ pkt 1-23 k.c. Klauzulami abuzywnymi zwanymi także niedozwolonymi postanowieniami umownymi nazywamy postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie, kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (art. 385¹ § 1 KC). Za sprzeczne z dobrymi obyczajami można więc uznać działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania u konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności i inne działania odbiegającego od przyjętych standardów postępowania. Regułę oceny dobrych obyczajów reguluje artykuł 385² Kodeksu cywilnego, wskazujący iż oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Drugą przesłanką abuzywności postanowień umownych jest „rażące naruszenie interesów konsumenta”. Klauzulę tę trzeba rozumieć szeroko, obejmując oprócz interesu ekonomicznego także kwestie związane z niewygodą organizacyjną, trudem, stratą czasu, nierzetelnością traktowania, wprowadzenia w błąd, naruszenia prywatności konsumenta. Dotyczy to umów zawieranych za pomocą wzorca umów, uregulowanych w artykułach 384-385³ Kodeksu cywilnego(vide: Wojciech Madej, Kortowski Przegląd Prawniczy, str. 35, Usługi wynajmu samochodów- poradnik dla konsumentów Urzędu Ochrony Konkurenci i Konsumentów, str. 1-13).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.