Do przesłanek ekonomicznych w zakresie podejmowania decyzji o wyborze leasingu można zaliczyć  ⎯ korzyści podatkowe, bowiem w leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu.  W przypadku finansowania przez leasing kapitałowy klient sam amortyzuje przedmiot leasingu w czasie trwania umowy leasingowej. Korzyści bilansowe w leasingu operacyjnym polegają na tym,  nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, tak więc suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku.  Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia.  Dodatkowymi zaletami w zakresie aktywów bilansowych jest także poprawę sprawozdań finansowych, albowiem możliwość odliczania rat leasingowych dla potrzeb podatku dochodowego wpływa na poprawę sprawozdań finansowych, a także łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi.  Umowa leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie istotne przy ustalaniu długoterminowych budżetów.  Realne oprocentowanie leasingu jest z reguły wyższe od kredytu bankowego, jednak za leasingiem przemawiają powyższe korzyści, co pozwala na stwierdzenie, iż zawarcie umowy leasingu jest o wiele bardziej korzystniejsze  od umowy kredytu.

Vide: Zbigniew Witaszek Akademia Marynarki Wojennej LEASING W FUNKCJONOWANIU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH CZĘŚĆ II UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE JAKO PODSTAWA PODEJMOWANIA DECYZJI O WYBORZE LEASINGU, w: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLX NR 1 (176) 2009.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.