Przeglądaj poprzez

Kalkulator Leasingowy


Najlepszy leasing – luty 2018

W tym rankingu przedstawię, moim zdaniem, najlepszy leasing luty 2018. Ta oferta skierowana jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność powyżej dwóch lat. Dotyczyć będzie tylko samochodów nowych, o wartości do 100 tys. zł. W tym zestawieniu będę brał pod uwagę zarówno wysokość raty leasingowe,

Odpowiedzialność za wady

Za odesłaniem do odpowiedniego stosowania niektórych przepisów o najmie przemawiało znaczne podobieństwo między umową leasingu a umową najmu. Z tego względu przepisy o leasingu zawierają tylko regulację specyficzną dla tej instytucji, zasady techniki legislacyjnej bowiem uzasadniały zrezygnowanie z przepisów pokrywających się treściowo z przepisami mającymi

Wady rzeczy objętej leasingiem

W art. 709 (ze znaczkiem 8) jest mowa ogólnie o wadach, bez ich rozróżniania. Oznacza to, że należy brać pod uwagę zarówno wady fizyczne, jak i wady prawne. Lakoniczność wypowiedzi ustawodawcy co do pojęcia wad fizycznych i prawnych uznać trzeba za uzasadnioną, skoro chodzi tu

Wady rzeczy leasingowanej

Konsekwencją swoistego kredytowego charakteru świadczenia finansującego oraz celu gospodarczego umowy leasingu jest nałożenie na korzystającego ryzyka wadliwości rzeczy, z wyjątkiem wad, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Tym samym ustawodawca usankcjonował zwyczaje oraz ukształtowaną w obrocie praktykę. Przewidzianego w art. 709(ze znaczkiem 8) § 1 Kodeksu

Umowy powiązane z leasingiem

Umowa leasingu niemal nigdy nie występuje w praktyce samodzielnie. Zawsze stanowi ona element szerszej grupy umów, w wielu wypadkach warunkujących treść stosunku leasingu lub kształt związanych z nim interesów ekonomicznych. Zjawisko grupowania tych umów może mieć charakter naturalny, wynikający z istoty stosunku leasingu, co dotyczy przede wszystkim funkcjonalnego i prawnego

Treść stosunku prawnego

Podstawowym obowiązkiem finansującego – realizowanym w zakresie jego przedsiębiorstwa – jest nabycie rzeczy od oznaczonego zbywcy i oddanie jej korzystającemu do używania (ewentualnie również do pobierania pożytków) przez czas oznaczony. Podstawę tego nabycia stanowi umowa leasingu. W umowie tej zarówno osoba zbywcy, jak i warunki

Przedmiot umowy leasingu operacyjnego

Przedmiotem umowy leasingu (świadczenia finansującego) mogą być tylko rzeczy, zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości (lege non distinguente). Z istoty umowy leasingu wynika, że oznaczenie rzeczy (ruchomej) powinno być zindywidualizowane. Jako przedmiot leasingu wchodzi w rachubę rzecz złożona (np. maszyny i urządzenia stanowiące ciąg technologiczny),

Strony umowy leasingu operacyjnego

Stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. Finansujący został ustawowo zdefiniowany; jest nim podmiot profesjonalny, przedsiębiorca podejmujący się czynności leasingowych „w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa”. Nie ma przy tym wymagania, aby działalność leasingowa była przez niego prowadzona na zasadzie wyłączności, nie może natomiast być prowadzona

Charakter prawny umowy leasingu

Obecnie cywilnoprawny charakter leasingu jest skrystalizowany w takim stopniu, że nie powinien, jak się wydaje, nasuwać wątpliwości, chodzi bowiem o umowę nazwaną umożliwiającą korzystanie z cudzej rzeczy w określony sposób. Korzystanie to może polegać bądź to na samym używaniu rzeczy (korzystaniu z jej substancji), bądź

Funkcje ekonomiczne umów leasingu

Na tle analizowanych umów leasingu można z dość dużą pewnością wskazać dwa podstawowe cele ekonomiczne, których realizacji służyć ma w praktyce ich zawarcie. Warto zaznaczyć, że nie są one w pełni rozłączne, lecz opisują raczej funkcję „przeważającą” na tle danej umowy. Po pierwsze, konstrukcja leasingu stanowić może formę nabycia