Przeglądaj poprzez

Kalkulator Leasingowy


Rodzaje leasingu wg ustawy o rachunkowości

Autor P. Trybała, w oparciu o przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości, dokonuje również podziału leasingu na:  leasing finansowy i leasing operacyjny, jednakże bez dalszej klasyfikacji. Ustawa z dnia 29 września 1994  o rachunkowości wymienia dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Kryterium rozróżnienia stron ma

Pojęcie i charakterystyka leasingu tendencyjnego

W leasingu tenencyjnym leasingobiorca należy do grupy kapitałowej, w której uczestniczy dostawca. W praktyce w tej formie leasingu występują: właściwa, podstawowa umowa leasingowa oraz umowa tenencji. Trzecią umową jest umowa użytkowania. W  umowie tenencyjnej występują trzy podmioty: właściciel, przedsiębiorstwo leasingowe oraz użytkownik. Przedmiotem umowy tenencyjnej

Ustanie umowy leasingu konsumenckiego

Jeżeli umowa może zostać zakwalifikowana jako leasing konsumencki, ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje szereg postanowień chroniących konsumenta. Postanowienia te dotyczą także odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.k.k. konsument może, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 10

Forma umowy leasingu konsumenckiego

Przepis art. 709² k.c. zastrzega dla umowy leasingu formę pisemną, której niedochowanie pociąga za sobą skutek nieważności. Jednocześnie – jeżeli umowa leasingu spełnia przesłanki dla uznania jej za umowę leasingu konsumenckiego – uwzględnienia wymagają postanowienia art. 4 ust. 1 u.k.k., który również przewiduje formę pisemną,

Podłoże ekonomiczne leasingu

Do przesłanek ekonomicznych w zakresie podejmowania decyzji o wyborze leasingu można zaliczyć  ⎯ korzyści podatkowe, bowiem w leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu.  W przypadku finansowania przez leasing kapitałowy klient sam amortyzuje przedmiot leasingu w czasie trwania umowy leasingowej. Korzyści bilansowe

Przedmiot i strony umowy leasingu konsumenckiego

Z art. 3 ust. 2 pkt 3  ustawy o kredycie konsumenckim wynika, że umowa leasingu tylko wówczas będzie mogła być traktowana jako leasing konsumencki, jeżeli dotyczy rzeczy ruchomych. Z przepisów Kodeksu cywilnego o umowie leasingu wynika, że stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. Zgodnie

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki, skierowany jest do osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Przede wszystkim leasing konsumencki jest łatwiejszy do uzyskania, gdyż firmy leasingowe nie mają obowiązku badania zdolności kredytowej klienta, liberalnie oceniają możliwości kredytowe, a procedury są bardzo uproszczone. W określonych sytuacjach umowa leasingu może zostać zakwalifikowana

Bank Pekao – oferty leasingowe

Szczególnie nowo powstałe firmy nie dysponują dużym budżetem. Zakup samochodów dostawczych, które pomogłyby rozwinąć działalność jest poza ich zasięgiem finansowym. W takim wypadku rozwiązaniem problemu może być wzięcie leasingu. Ciekawą ofertę proponuje bank Pekao i oferta “Leasing na dobry początek”. Pekao leasing daje możliwość leasingowania

Bank ING – oferta leasingowa

Leasing ING to oferta dedykowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy cenią najlepsze oferty. Daje możliwość finansowania zakupu zarówno pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn i urządzeń rolniczych. Mogą one być zarówno nowe, jak i używane, a także niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Na uwagę zasługuje również możliwość