Leasing konsumencki, skierowany jest do osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Przede wszystkim leasing konsumencki jest łatwiejszy do uzyskania, gdyż firmy leasingowe nie mają obowiązku badania zdolności kredytowej klienta, liberalnie oceniają możliwości kredytowe, a procedury są bardzo uproszczone. W określonych sytuacjach umowa leasingu może zostać zakwalifikowana jako podlegająca rygorom ustawy z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Definicja leasingu konsumenckiego nie jest zawarta w Kodeksie cywilnym, jednak by zdefiniować tę umowę należy wyjść od umowy leasingu skonkretyzowanego w Kodeksie cywilnym. Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego (art. 709¹ k.c.). Zawarta umowa powinna spełniać dodatkowe przesłanki z ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (u.k.k):

przedmiotem leasingu jest rzecz ruchoma, co wynika z okoliczności, że u.k.k. nie znajduje zastosowania do umów mających za przedmiot nieruchomości (art. 3 ust. 2 pkt 3 u.k.k.).

AGNIESZKA PIĘKOŚ Leasing w działalności gospodarczej. Zagadnienia wybrane; Umowa leasingu konsumenckiego„. [in:] A.Kidyba (ed.) Umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.