Umowa leasingu w przypadku upadłości leasingodawcy

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie klauzule umowne zastrzegające na wypadek: a) złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, b) zatwierdzenia układu, c) złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, d) otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, e) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, f) ogłoszenia upadłości. Postanowienia umowy zastrzegające zmianę lub rozwiązania stosunku prawnego, którego stroną jest dłużnik, będą […]

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy leasingu

W praktyce  przedawnienia roszczeń leasingodawców w stosunku do korzystających –  przeważającej większości spraw to termin przedawnienia trzy lata, dotyczy przedawnienia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 in fine k.c.). Przyjmuj się także, że przedawnienie roszczeń z umów leasingu jest roszczeniem okresowym. Pogląd ten jest oczywiście błędny, o okresowości roszczenia, zgodnie z powszechnie podzielanym […]

Leasing w ustawach o podatku dochodowym

Zgodnie z treścią art. 17a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym” oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków […]

Leasing pracowniczy. Charakterystyka.

Ta forma leasingu polega on na wykorzystywaniu w przedsiębiorstwie pracowników zatrudnionych przez firmę zewnętrzną. Forma ta charakteryzuje się występowaniem trzech stron w stosunku zatrudnienia. W myśl ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 9 pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej (APT) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i następnie kierowany do […]

Umowy leasingu w ujęciu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 Leasing

Umowy leasingu w ujęciu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 Leasing, najem, dzierżawa oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 Leasing KSR nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa” określa zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych leasingu, a także prezentuje skutki umów leasingowych w sprawozdaniu finansowym. Uregulowania standardu są zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994 […]

Charakterystyka umów leasingowych w ustawie o rachunkowości

Umowa leasingu została przedstawiona w ustawie o rachunkowości, która stanowi podstawę w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jedynie zagadnienia nieuregulowane w tym akcie prawnym mogą być rozstrzygane na podstawie krajowych standardów o rachunkowości, a w przypadku braku standardu krajowego, stosuje się Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Dla niektórych przedsiębiorstw, zasady przedstawione w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) mają […]

Podatek od towarów i usług w leasingu operacyjnym i finansowym.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  weszła w życie z dniem 1 maja 2004 i reguluje zasady kwalifikacji umów leasingu w podatku od towarów i usług. W przypadku umowy leasingu podatnikiem podatku VAT jest zarówno finansujący jak i korzystający. Czynnościami podlegającymi opodatkowaniem podatkiem VAT są przede wszystkim: sprzedaż […]

Rynek leasingowy liczbach

Rynek leasingowy jest szczególnie wrażliwy na zmiany w koniunkturze gospodarczej oraz zmiany w otoczeniu regulacyjnym. W latach 2003-2007 branża leasingowa była najdynamiczniej rozwijającym się segmentem rynku finansowego, czemu sprzyjał popyt inwestycyjny ze strony podmiotów gospodarczych. Rozwój leasingu był stymulowany przede wszystkim przez dynamicznie rosnący popyt na samochody osobowe i ciężarowe oraz maszyny i urządzenia, w […]

Ogóle warunki zawierania umów najmu samochodu

Samochód ma prawo wynająć każda pełnoletnia osoba, która ma ważne prawo jazdy, ale można też wynająć samochód z kierowcą. Dokumentem, który jest potrzebny do zawarcia umowy jest dokument tożsamości ze zdjęciem. Niektóre wzorce umowne posiadają ograniczenia, np. najem auta od 21 roku życia lub też określony czas posiadania prawa jazdy. Pojazdy wynajmowane są zazwyczaj z […]

Regulacje prawne dotyczące wynajmu samochodów osobowych

Najem samochodu osobowego dla konsumentów nie jest ani w Polsce, ani na terenie UE prawnie uregulowany. Umowa taka  podlega rygorom prawa cywilnego, jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą.  Stronami takiej umowy są  „najemca” i „wynajmujący”, analogicznie jak w przypadku zwykłej umowy najmu. W przypadku gdy najemcą jest konsument tj. osoba fizyczna, która zawiera umowę dla celów […]