Przepis art. 709² k.c. zastrzega dla umowy leasingu formę pisemną, której niedochowanie pociąga za sobą skutek nieważności. Jednocześnie – jeżeli umowa leasingu spełnia przesłanki dla uznania jej za umowę leasingu konsumenckiego – uwzględnienia wymagają postanowienia art. 4 ust. 1 u.k.k., który również przewiduje formę pisemną, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę. Art. 709² k.c. przewiduje jednak również formę pisemną. Pewien problem wiąże się jednak z ustaleniem skutków niedochowania rygorów co do formy. Zgodnie z art. 709² k.c. niedochowanie formy pisemnej skutkuje nieważnością umowy (rygor ad solemnitatem). Tymczasem zgodnie z art. 15 ust 1. u.k.k. naruszenie postanowień art. 4-7 u.k.k. (a więc także art. 4 ust. 1, przewidującego formę pisemną) ma ten skutek, że umowa kredytu ulega przekształceniu w kredyt darmowy (rygor ad eventum – nastąpienia szczególnych skutków prawnych). Wynika stąd, że wbrew pozornej zgodności przepisy dotyczące formy wynikające z kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim przewidują jednak odmienne konsekwencje na wypadek ich niedochowania. W związku z powyższym wyłania się pytanie, jaki jest wzajemny stosunek art. 709² k.c. oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 u.k.k. Niewątpliwie z punktu widzenia konsumenta przyjęcie sankcji przekształcenia kredytu w darmowy byłoby interpretacją znacznie korzystniejszą aniżeli przyjęcie rygoru nieważności. W art. 4 ust. 1 u.k.k. mowa jest jednak o przepisach szczególnych. Takim przepisem jest bez wątpienia art. 709² k.c., który w zakresie swojego obowiązywania wyłącza postanowienie art. 4 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 u.k.k. Wyłaczenie obowiązuje jednak w zakresie pokrywania się treści normatywnej wskazanych przepisów – tylko wówczas bowiem można mówić o stosunku lex specialis-lex generalis. Wynika stąd, że w zakresie elementów istotnych (essentialia negotii), określonych w art. 709¹ k.c., będzie mieć zastosowanie forma pisemna pod rygorem nieważności, natomiast w pozostałym zakresie, tj. w odniesieniu do postanowień dodatkowych, uznać należy, że art. 4 ust. 1 u.k.k. w zw. z art. 15 u.k.k. stanowią regulację szczególną w stosunku do art. 709² k.c.

Vide: Umowa leasingu konsumenckiego„. [in:] A.Kidyba (ed.) Umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.