Przeglądaj poprzez

Monthly Archives: kwiecień 2020

Umowa leasingu w przypadku upadłości leasingodawcy

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie klauzule umowne zastrzegające na wypadek: a) złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, b) zatwierdzenia układu, c) złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, d) otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, e) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, f) ogłoszenia upadłości. Postanowienia umowy zastrzegające

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy leasingu

W praktyce  przedawnienia roszczeń leasingodawców w stosunku do korzystających –  przeważającej większości spraw to termin przedawnienia trzy lata, dotyczy przedawnienia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 in fine k.c.). Przyjmuj się także, że przedawnienie roszczeń z umów leasingu jest roszczeniem okresowym. Pogląd ten

Leasing w ustawach o podatku dochodowym

Zgodnie z treścią art. 17a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej

Leasing pracowniczy. Charakterystyka.

Ta forma leasingu polega on na wykorzystywaniu w przedsiębiorstwie pracowników zatrudnionych przez firmę zewnętrzną. Forma ta charakteryzuje się występowaniem trzech stron w stosunku zatrudnienia. W myśl ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 9 pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej (APT) na podstawie

Umowy leasingu w ujęciu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 Leasing

Umowy leasingu w ujęciu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 Leasing, najem, dzierżawa oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 Leasing KSR nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa” określa zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych leasingu, a także prezentuje skutki umów leasingowych w sprawozdaniu finansowym. Uregulowania standardu

Charakterystyka umów leasingowych w ustawie o rachunkowości

Umowa leasingu została przedstawiona w ustawie o rachunkowości, która stanowi podstawę w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jedynie zagadnienia nieuregulowane w tym akcie prawnym mogą być rozstrzygane na podstawie krajowych standardów o rachunkowości, a w przypadku braku standardu krajowego, stosuje się Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Dla niektórych