Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  weszła w życie z dniem 1 maja 2004 i reguluje zasady kwalifikacji umów leasingu w podatku od towarów i usług. W przypadku umowy leasingu podatnikiem podatku VAT jest zarówno finansujący jak i korzystający. Czynnościami podlegającymi opodatkowaniem podatkiem VAT są przede wszystkim: sprzedaż towarów oraz świadczenie usług. Usługi leasingu finansowego i operacyjnego podlegają opodatkowaniu VAT, i nie są z tego podatku zwolnione.298 Umowa leasingu jest jednak raz traktowana jako świadczenie usług innym razem jako dostawa towarów. Leasing, który traktowany jest jako usługa występuje, gdy odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatku dochodowego dokonuje finansujący – jest to zatem leasing operacyjny. Z punktu widzenie korzystającego nie zapłaci on podatku VAT z góry. Kwota podatku VAT zostanie ustalona od sumy wszystkich opłat leasingowych netto i rozłożona w czasie. Wynika to z faktu, że w przypadku leasingu operacyjnego (tj. usług) obowiązek podatkowy po stronie finansującego powstaje z chwilą otrzymania części bądź całości zapłaty, nie później niż z chwilą upływu terminu płatności. Natomiast w przypadku dostawy towarów obowiązek ten powstaje w sposób właściwy dla takiej dostawy, tj. nie później niż 7 dnia od wydania towarów i w stosunku do całkowitej ich wartości 299. Niedogodnością związano z traktowaniem umowy leasingu jako usługi jest fakt, iż świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Zatem w przypadku środków trwałych, które mają niższą stawkę VAT niż 23%, na przykład sprzęt medyczny dla lekarzy – stawka VAT 8%, leasing operacyjny jest mniej atrakcyjny i optymalnym rozwiązaniem będzie leasing finansowy. Leasing traktowany jako dostawa towaru występuje, gdy odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami podatku dochodowego dokonuje korzystający – jest to leasing finansowy. Niedogodnością związaną z zawarciem umowy leasingu finansowego, przewidującą nabycie przedmiotu umowy po jej zakończeniu, jest konieczność zapłaty podatku VAT „z góry” od sumy wszystkich rat leasingowych (części kapitałowa oraz odsetkowa raty). W tym przypadku obowiązek podatkowy w podatku VAT po stronie finansującego powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 7 dnia od wydania towaru. Ta ogólna zasada ma zastosowanie do umów leasingu gruntów i innych towarów, jeżeli umowa przewiduje przejście prawa własności na korzystającego. Natomiast w przypadku umów leasingu finansowego budynków i lokali, gdy umowy przewidują przejście prawa własności na korzystającego – obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny, tj. z chwilą otrzymania części bądź całości zapłaty, nie później niż 30 dnia od wydania towaru . Należy nadmienić, iż opodatkowaniem podatkiem VAT podlegają także świadczenia dodatkowe związane z umową leasingu. Finansujący wystawia zatem faktury VAT na koszty związane z umową leasingu, które dotyczą, podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości, kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu (zakładając, że płatnikiem jest finansujący). Wspomniane koszty powinny być traktowane jako element podstawy opodatkowania leasingu zatem podlegające opodatkowaniu VAT w zależności od rodzaju leasingu: stawką VAT 23% dla leasingu operacyjnego, traktowanego jako usługa lub odpowiednią stawką dla leasingu finansowego, traktowanego jako dostawa towarów . Korzystającemu zarówno w przypadku leasingu operacyjnego jak i finansowego przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT i zwrotu nadwyżki tego podatku. W takiej sytuacji korzystający, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT i wykorzystuje przedmiot umowy leasingu do celów działalności opodatkowanej podatkiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od poszczególnych rat leasingowych (leasing operacyjny) jak i na fakturze wystawionej przez finansującego z góry w sytuacji leasingu finansowego302 . Ustawodawca wprowadził jednak ograniczenia dotyczące odliczeń podatku VAT od samochodów. Na przykład w przypadku wykorzystywania na podstawie umowy leasingu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t odliczeniu podlega 60% kwoty podatku naliczonego od każdej raty leasingowej lub innych płatności wynikających z umowy. Suma podatku odliczonego przez finansującego w całym okresie użytkowania samochodu nie może jednak przekroczyć łącznie 6000 zł. Od zasady tej przewidziano wiele wyjątków, na przykład dla samochodów typu pick-up, autobusów i innych .

 

Bibliografia: Leasing składników majątku – skutki podatkowe dla korzystającego Bożena Sowa,  Przedsiębiorstwo i Region 5/23 , str. 65- 74.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.